ati vimala sugAtram

ati vimala sugAtram. rAgamAlikA. Dhruva tALA.

            (rAgA: khamAs)
1: ati vimala sugAtram rukmapAtrasthitAham
            (rAgA: behAg)
2: sulalita dadhi khaNDam pANinA dakSiNEna
            (rAgA: hindustAnikApi)
3: kalasham amrta pUrNam vAmahastE dadhAnam
            (rAgA: kAnaDA)
4: taratisakala duhkhAdvAmanam bhAvayEdyaha

Lyrics provided by Lakshman Ragde.

To Mysore Vasudevacharya composition list.

Todd M. McComb