bAlam gOpAlam

bAlam gOpAlam.  rAgA:  bhairavi.  c/tripuTa tALA.

P:  bAlam gOpAlam akhilalOka pAlam sadAshrayAmi
A:  bAlEndu bhUSaNAdi vinutam suguNa bharitam nEla rucira
kuntala jAla shObhitam nigamavEdya mahimAnvitam
C:  bhavAbdi tAraka mibEndra varadam sammOdita nija bhakta vrndam
bharadvAjAdi sEvita caraNam bhavya vanamAlikA bharaNam dEva dEvam
anantAvatAram dEvakI kumAram parAtparam jIvEshvaram rukmiNI ramaNam
purANa puruSam bhUsura sharaNam shrI vAsudEvam vara mandahAsa vadanam
jita madanam ravi shashi nayanam pavanAtmaja paramAnandadam madhu madanam

Lyrics provided by Lakshman Ragde.

To Mysore Vasudevacharya composition list.

Todd M. McComb