bhajarE gOpAlam bAlam

bhajarE gOpAlam bAlam.  rAgA:  behAg.  Adi tALA.

P:  bhajarE gOpAlam bAlam bhajarE shrIlOlam krpAlavAlam
A:  bhaja gOpAlam bhakta kucElam bhajana vilOlam natajana pAlam
C1:  vArija nayanam vAridhi shayanam dEvaki sutam dEvAdi dEvam
 2:  nandakishOram navanItacOram brndAvanacaram vAsudEvam harim

Lyrics provided by Lakshman Ragde.

To Mysore Vasudevacharya composition list.

Todd M. McComb