bhajarE rE bhaja mAnasa

bhajarE rE bhaja mAnasa.  rAgA:  mOhanakalyANi.  rUpaka tALA.

P: bhajarE rE bhaja mAnasa shrI nArasimham bhava sAgara tArakam bhukti mukti dAyakam
A: aja rudrAdi vandita padapangkEruham nijabhakta sandOha  kalpabUruham
C: paramAdbhuta rUpadharam karuNakaram aham sura kinnara bhUsurAdi ripu hiraNyakaSipuvaram
parama bhakta prahlAda paramAnandakaram vara vAsudEvam paramEshvaram nirantaram

Lyrics provided by Lakshman Ragde.

To Mysore Vasudevacharya composition list.

Todd M. McComb