brOvarAdA

brOvarAdA.  rAgA:  varuNapriyA.  Adi tALA.

P:  brOvarAdA shrI venkatEsha nannu shrI vAsudEva shrta pArijAta
A:  nIva jIvulaku nitya rakSakuDai kAvavEmi shrIkara dEva dEva
C:  bhakti rakti niraktula nE neruga bhaktapAla nA cittalella dIrcci
mukta yOgivarAnakta cittavara mukti mArgamunu jUpi vEgamuga

Lyrics provided by Lakshman Ragde.

To Mysore Vasudevacharya composition list.

Todd M. McComb