calamEla jEsEvurA

calamEla jEsEvurA (tv).  rAgA:  bilahari.  Adi tALA.

P:  calamEla jEsEvurA cAla ninnE nammitinayya
A:  pAlimpa samayamu gAdA bAlagOpAla
C:  sannutAnga shrI vAsudEva

Lyrics provided by Lakshman Ragde.

To Mysore Vasudevacharya composition list.

Todd M. McComb