cintayEham jAnakIkAntam

cintayEham jAnakIkAntam.  rAgA:  mAyAmALavagauLa.  m/jhampa tALA.

P:  cintayEham jAnakIkAntam santatam cintitArtta dAyaka-
manila sutanutam kAnti vijita danapatim dayAnvitam
A:  danti santOSam shrtatAnta brndArcitam shAnta cittam mukha vijita kAnta nishAkAntam
C:  pankajAkSam raghuvaram mOdakaram kankaNAdi bhUSaNadharam
lankEsha madaharam  pankajOd-bhavatyamara sankaTa vinAshakaram
sankarSaNam shrIkaram shankha cakradharam vAsudEvam harim

Lyrics provided by Lakshman Ragde.

To Mysore Vasudevacharya composition list.

Todd M. McComb