dAmOdaram anisham

dAmOdaram anisham.  rAgA:  shankarAbharaNa.  c/tripuTa tALA.

P:  dAmOdaram anisham AshrayEham shrI mOdakaram shtra sura bhUruham
A:  kaumaOakIdharam vAsudEvam rAmOpa bhOga niratam kEshavam
C:  sharaNAgata pANDava paripAlakam vara nandagOpa mOda dAyakam
sarasIruha daLa vishAla nayanam sharadindu nibha vadanam kamsa damanam

Lyrics provided by Lakshman Ragde.

To Mysore Vasudevacharya composition list.

Todd M. McComb