dasharatha nandana disha

dasharatha nandana disha.  rAgA:  mAyAmALavagauLa.  Adi tALA.

P:  dasharatha nandana disha kushalam mama dashamukha mardhana dIna janAvana
A:  kusha lava janaka kaushika maka rakSaka pashupati kAnuka jana vibhanjana
C:  vAsavAdi pati vamsha samjAta vAsudEva jagadprANa surakSita
shrI sarasIruha bhava mahAdEva vAsavAdi vinutAdbhuta carita

Lyrics provided by Lakshman Ragde.

To Mysore Vasudevacharya composition list.

Todd M. McComb