dAsharathE pAhimAm

dAsharathE pAhimAm.  rAgA:  bilahari.  c/tripuTa.

P:  dAsharathE pAhimAm dayApayOnidhE suguNanidhE
A:  Isha vinuta caraNAravinda ina kulAmbudi candra
Isha cApa mada khaNDana durINA sura munigaNa vinuta caraNa
C:  kusha lava gAnalOla kusikAtmaja savapAla vishadi krta jagallIla dasharatha
vara bAla pashimita suragaNa vairijAla bhrshamAna tArti haraNa shIla
shashi nibha mukha hiraNmaya cEla shrIsha vAsudEva dayAlavAla

Lyrics provided by Lakshman Ragde.

To Mysore Vasudevacharya composition list.

Todd M. McComb