dayalEdEmi rAma

dayalEdEmi rAma.  rAgA:  simhEndramadhyam.  c/tripuTa tALA.

P:  dayalEdEmi rAmA pUrNa kAmA dasharatha nandana dashamukha mardana
A:  daya jEsi bhaktula tApamu dIrcina dharmAtmuDanucu birudu nIkuNDaga
C:  sarasija sambhavAdi vinuta caraNa niratamu ninnE nammitinayyA
para vAsudEva parAtpara shrIkara nirupama mahima ninnEmani pogaDudu

Lyrics provided by Lakshman Ragde.

To Mysore Vasudevacharya composition list.

Todd M. McComb