dEvAdi dEva

dEvAdi dEva.  rAgA:  sunAdavinOdini.  Adi tALA.

P:  dEvAdi dEva shrI vAsudEva kavumayya nannu karuNAlavAla
A:  I vELa nA yAru shatrulanu nIvE pAradhroli nijabhaktu jEsi
C:  nE jEsina pujA phalamO nA pUrvajula puNya phalamO
shrI jAnakIsha E  janma micci nannu dhanyunigA bhuvi jEsitivi

Lyrics provided by Lakshman Ragde.

To Mysore Vasudevacharya composition list.

Todd M. McComb