dEvi kamalAlayE

dEvi kamalAlayE.  rAgA:  garuDadhvani.  Adi tALA.

P:  dEvi kamalAlayE tava pAda bhaktim dEhi
A:  dEvAsurAdi sampUjitE divyAbharaNa bhUSitE
C:  shrI vAsudEva hrdaya nivAsini sEvaka janAbhISTa dAyini
bhAvanAtIta mahimAnvitE bhavyAkrti sam-shObhitE

Lyrics provided by Lakshman Ragde.

To Mysore Vasudevacharya composition list.

Todd M. McComb