dEvi ramE

dEvi ramE.  rAgA:  vasantA.  Adi tALA.

P:  dEvi ramE mAmavAbdhi tanayE dEva dEva vAsudEva jAyE
A:  pAvana kanakAdri vara nilayE dEvAdi vinuta mahimAti shriyE
C:  rAkAdIsha sannibha vadanE rAjIva lOchanE gaja gamanE
lOkAnanda vidhAyinE  lOkavidhita kIrtishAlinE akArAdi varna
svarUpinE tava karunApUrna bhaktAnAm anupama saubhAgya
dAyinE amudAnanda sandOha dAyinE

Lyrics provided by Lakshman Ragde.

To Mysore Vasudevacharya composition list.

Todd M. McComb