evarani vEDanu

evarani vEDanu.  rAgA:  bilahari.  Adi tALA.

P:  evarani vEDanu evarani pogaDanu bhuvana rakSaka rAma ninnu vinA nEnu
A:  avanijA saumitri bharata shatrughna pavanaja vibhISaNAdi vinuta sucartira
C:  sAmaja rAjuni dhruvuni prahlAduni prEmajEsi nIvE brOvalEdA munu
shyAmasundara gAtra sarasijadaLa nEtra kAmita phalada shrI para vAsudEva nE

Lyrics provided by Lakshman Ragde.

To Mysore Vasudevacharya composition list.

Todd M. McComb