gOvindam bhajarE mana

gOvindam bhajarE mana.  rAgA:  kApi.  Adi tALA.

P:  gOvindam bhajarE mana bhavasAgara tArakam harim
A:  gOvindEti sadA cintyam nityAnanda phalapradam
avyAjEna yE bhajanti sEshAvashyO bhavEdarikI
C:  nijabhakti sowbhAgya bharitO bhaktavatsalam gOvindam
bhagavantam vEda vEdyam bhavAri pUjitam vAsudEvam

Lyrics provided by Lakshman Ragde.

To Mysore Vasudevacharya composition list.

Todd M. McComb