guru rAghavEndram

guru rAghavEndram.  rAgA:  kAmbhOji.  c.tripuTa tALA.

P:  guru rAghavEndram anisham bhajE karuNAkaram kalimala haram
A:  sharaNAgata vana tatparam para vAsudEvArcana varam
C:  varamAdbutAmita sat-caritram darahAna shObhita bhavya vaktram
para tatva vidhAma grEsaram vara gAna kalAbdhi sudhAkaram

Lyrics provided by Lakshman Ragde.

To Mysore Vasudevacharya composition list.

Todd M. McComb