harE paripAhimAm

harE paripAhimAm.  rAgA:  kEdAra.  c/tripuTa tALA.

P:  harE paripAhimAm naraharE karAmbuja dhrta girE shaurE
A:  karIndra bali dhruva varada murArE surEndra vandita pada kamsArE
C:  shrI vAsudEva yAdava kulOdbhava dEvAdi dEva mahAnubhAva
jaivAtru kAnana jIvEsha kEshava sEnAdrutAkhila dInALi bAndhava

Lyrics provided by Lakshman Ragde.

To Mysore Vasudevacharya composition list.

Todd M. McComb