harini bhajincE

harini bhajincE.  rAgA:  shankarAbharaNa.  k/tripuTa tALA.

P:  harini bhajincE bhAgyamu dorakauEmi dorakunu dorakunu parama bhaktulaku nijamuga
A:  dharaNijA mAnasAmbOruha vibhAkaruni dasharatha rAjEndra sukumAruni dharmAtmu
ni
C:  karuNA samudruni kalyANa mUrtini paripUrNa kAmuni para vAsudEvuni taraNi
vamshAmbudhi candruni parAtparuni sthiramuga namminavAriki mOkSamiccE vibhuni

Lyrics provided by Lakshman Ragde.

To Mysore Vasudevacharya composition list.

Todd M. McComb