inta parAkElanayya

inta parAkElanayya.  rAgA:  khamAs.  c/rUpaka tALA.

P:  inta parAkElanayya danti mOkSa dAyaka nIku
A:  enta vEDukondu ramAkAnta dAnta vinuta carita
C:  shrI para vAsudEva yAdava kula tilaka nAtO vAdamELa parama puruSa
vEda shAstra tatvagjnulE nIdu mahima teliyalEu pAdamulanu nera nammiti

Lyrics provided by Lakshman Ragde.

To Mysore Vasudevacharya composition list.

Todd M. McComb