inta parAnmukhamEla

inta parAnmukhamEla.  rAgA:  kalyANi.  m/jhampa tALA.

P:  inta parAnmukhamEla shrI raghuvara ikanaina nA manavi vinarAdA
A:  dAnta vinuta shrI jAnakI kAnta nAdu cinta dIrcci varamulicci paripAlincuTaku
C:  nIvu bhaktavatsaluDani nEnenci nIvE gatiyani ninnu nammalEdA
bhAvanAtIta nirupamAmita vibhava dEva dEva bhavanuta shrI vAsudEva nIku

Lyrics provided by Lakshman Ragde.

To Mysore Vasudevacharya composition list.

Todd M. McComb