jaya jaya mAdhava

jaya jaya mAdhava.  rAgA:  jayantashrI.  Adi tALA.

P:  jaya jaya mAdhava jaya jaya kEshava abhinava jaladhara kumbhara dEvA
A:  sundara madhura sumanOhara mandara giridhara manamOhanAla
C1:  rAkEndu vadanA rAjIva lOcanA rakSita bhuvanA rAdhA ramaNA
2:  jaya dInabAndhava mahita sukaiTabha jaya dEva samstuta shrI vAsudEva

Lyrics provided by Lakshman Ragde.

To Mysore Vasudevacharya composition list.

Todd M. McComb