kailAsapatE mAm pAhi

kailAsapatE mAm pAhi. rAgA:  kalyANi.  c/tripuTa tALA.

P:  kailAsapatE mAm pAhi (bhU) kalyANamUrtE sadA namastE
A:  shailAdi rAja kanyApatE kAlAbhra nIlagaLa karuNAnidhE (bhU)
C:  hariNAnka shEkhara gangAdhara garapurIshvara gaja carmAmbara
paripAlita munivara sukumAra para vAsudEva sannuti tatpara nirupama
nija tANDava paritOSita sura muni kinnarAdi bhakta nikara darahAsa
vadanA parama bhakta pArtha varada shambhO shankara (bhU)

Lyrics provided by Lakshman Ragde.

To Mysore Vasudevacharya composition list.

Todd M. McComb