kalayE mama hrdayE

kalayE mama hrdayE.  rAgA:  hindustAnikApi.  k/tripuTa tALA.

P:  kalayE mama hrdayE tvAm kamalAlayE kali kaluSa vidUra vAsudEva jAyE
A:  kalApa su-shObhita sundara kAyE krpAlayE
kalAdhara bimba sannibha sukha pradacchAyE kalyANa guNa nikAyE
kaladhauta kachita maNI valayE kala bhASaNa priyE
C:  vArijOdbhavAdi dhyEyE vAridhi tanayE vArijadaLa vishAla nEtra dvayE varENyE
vArita bhakta santApa nicayE vishvapriyE vArijAbhi vyakta mahOdayE su-hrdayE
varamuni nAradAdi hrN-nilayE vara varNini kumkumAdyarchana priyE
vara mandahAsa shObhitAsyE varuNAdyaSTa digpAlakAbhi vandyE

Lyrics provided by Lakshman Ragde.

To Mysore Vasudevacharya composition list.

Todd M. McComb