karunApayOnidhE dAsharathE

karunApayOnidhE dAsharathE.  rAgA:  suraTi.  c/tripuTa tALA.

P:  karunApAyOnidhE dAsharathE mAmava sItApatE kamanIya rUpa nijinta kAma raghukula sAvanbhaumA
A:  sharaNAgatAtin haraNAnagha suguNAma ragana tOSaNa
hariNAnka shEkhara vara kOdaNDa khaNDana durINA
C:  suravairi rAvana madana vara yOgi mAnasa sadana sharadindu sannibha vadana
paripAlitAkhila bhuvana bharata vibhISaNa lakSmaNAdi parivrta paramAdbhuta carita
parama puruSa vAsudEva paraipUnan kAma pavana tanaya vanditapada

Lyrics provided by Lakshman Ragde.

To Mysore Vasudevacharya composition list.

Todd M. McComb