karuNinci nannu

karuNinci nannu.  rAgA:  navarasakannaDA.  Adi tALA.

P:  karuNinci nannu kApADu rAma marivEre dikkevaru lEru
A:  sharacApa dharAShrta pApahara dharaNa sutA vara maravakura
C:  paramArtha mArgamu teliyadu parama bhakti jEsi sannukinca lEdu
sharaNAgata rakSaka nIvEgada para vAsudEva bhavabhayamu dIrccu

Lyrics provided by Lakshman Ragde.

To Mysore Vasudevacharya composition list.

Todd M. McComb