kurumE kushalam

kurumE kushalam.  rAgA:  kamalamanOhari.  c/tripuTa tALA.

P:  kurumE kushalam kunjara gamanE kundaradanE kunjaranuta hari mAnasa sadanE
A:  kuranga nayanE kOkila gadanE kumbha sambhavAdi sannuta caraNE
karuNA rasa pUrNE kamanIya vadanE kanaka nUpura yuta caraNE
C:  paramEshvara samstuta jagadIshvara para vAsudEvAtishaya hrt-sukhakari
paramESTyAdi surAnandakari paramAdbhuta jagal-lIlAla hari para tatva
pratipAdita parama puruSArtha sAdhana sampad-pradAnakari

Lyrics provided by Lakshman Ragde.

To Mysore Vasudevacharya composition list.

Todd M. McComb