lambOdaram avalanbE

lambOdaram avalanbE.  rAgA:  kAmbhOji.  c/rUpaka tALA.

P:  lambOdaram avalanbE ambAsutam aharnisham
A:  tumburu nArada vinutam lambAlakam ibhavadanam
C:  surabhUsura samsEvita caraNam agha vidUram
sharaNAgata mandAram karuNAsAgaram
hariNAnka garvaharam dhIram guha sOdaram
vara pAshAnkushadharam vAsudEva bhakta varam

Lyrics provided by Lakshman Ragde.

To Mysore Vasudevacharya composition list.

Todd M. McComb