mahAtmulE

mahAtmulE.  rAgA:  riSabhapriyA.  Adi tALA.

P:  mahAtmulE teliyalEru nI mahA mahima rAma
mahAnubhAvA shrtamandArA Emi pogaDudu nIdu mahima
A:  mahIsutA manOharA madana kOTi sundara
mahA prabhO nannu maravakurA krpa jEsi brOvavayya
C:  karadhrta surucEra shApacara suraripu dashamukha nAshakara
purahara kArmukha darpahara suramuni mAnasa tOSakara
parAnga nA sahOdara parama puruSa shrIkara
parAtpara vAsudEva karuNAkara

Lyrics provided by Lakshman Ragde.

To Mysore Vasudevacharya composition list.

Todd M. McComb