mAmava mrDha jAyE

mAmava mrDha jAyE.  rAgA:  vasantA.  c/tripuTa tALA.

P:  mAmava mrDha jAyE mAyE marakata maNI valayE giri tanayE
A:  sOma kulaja jayacAma mahIpati kAmita phaladAyini kAtyAyani
C:  nAradAdi muni mAnasa sadanE tArakAdhipati sannibha vadanE
cAru ratna rasanE suradanE sArasa lOcanE sAmaja gamanE
sUri janAvana niratE lalitE sAratha rAgama mahitE sucaritE
bhUri krpnvitE suragaNa vinutE mAra janaka vAsudEva sahajatE

Lyrics provided by Lakshman Ragde.

To Mysore Vasudevacharya composition list.

Todd M. McComb