mAmavatu shrI

mAmavatu shrI. rAgA: hindOLa. Adi tALA.

P: mAmavatu shrI sarasvati kAmakOTi pITha nivAsini
A: kOmalakara sarOja vara vINA sImAtIta vara vAgbhUSaNa
C: rAjAdhirAja pUjita caraNa rAjIva nayana ramaNIya vadana
            (madhyamakAlam)
sujana manOratha pUraNa caturA nijagaLa shObhita maNimaya hArA
aja bhava vandita vAsudEva caraNArpita sakala vEdasArA

Lyrics provided by Lakshman Ragde.

To Mysore Vasudevacharya composition list.

Todd M. McComb