manasA vacasA shirasA

manasA vacasA shirasA.  rAgA:  bEgaDa.  c/tripuTa tALA.

P:  manasA vacasA shirasAnisham bhajata dEvadEvam
sanakAdi munigaNa sharaNam nArasimham vAsudEvam
A:  vanajAnasanAdhybhi vandita vara caraNam sthamba samudbhavam
dinarAja kOTi sannibham hata hiraNyakashipu dAnavam
C:  karuNAnvitam kalyANa guNa bharitam sharaNAgata prahlAda
pOSaNaratam karirAja pAncAli mukhanuta mindirApati magha rahitam
suraripu bhayAnakAdbhuta caritam vara divya vibhUSaNa vilasitam

Lyrics provided by Lakshman Ragde.

To Mysore Vasudevacharya composition list.

Todd M. McComb