nAdhiru dhiru tOm

nAdhiru dhiru tOm (t).  rAgA:  khamAs.  Adi tALA.

P:  nAdhiru dhiru tOm tanana udani tadaratAni tadhIm dhImta taranA
nAdhiri dhiri dhiri tOm tatakanaka takajhaNu tAm tAm dhirana tana dhirana
A:  tadhillAnA tAnA dhiritOm dhiri dhiria ni ri sA takajhaNu papapa takiTa taka
taLAngu tadingiNatOm taka tadingiNatOm mamama takiTa tatata jhaNuta
C:  dhIra shUra budhajana mandAra suguNa sAndra jaya cAmarAjEndra
paramEshvara paripUrNa krpA kaTAkSa pAtra saccaritra jaya jaya

Lyrics provided by Lakshman Ragde.

To Mysore Vasudevacharya composition list.

Todd M. McComb