nAdhrudhIm nAdhrudhIm

nAdhrudhIm nAdhrudhIm (t).  rAgA:  kAnaDA.  t/rUpaka tALA.

P:  nAdhrudhIm nAdhrudhIm dhIm tana dhirana dhIm takajham tajham jhaNuta takundari takajhaNu
nadhrudhImdhIm  nAdhrudhImdhIm dhIm tana dhirana dhIm takajham tajham jhaNuta takundari takajhaNu
tataratAni takajhaNu dhiranA tanadhiranA dhitlAm ga pa dha ni sA
dhitlAm ma pa dha dha pa dhitlAm ni sa ri dha ni dha
A:  tattaNana tataNam tata trikiTa takadhIm nAdhru dhittOm dhridhittOm tatarittOm
tAhatajham taLattOm udana tOm tahattAri takajhaNu jhaNutaka
C:  dEvAdi dEvanuta dEvakI vara suta vara rUpadhita madana vAsudEva

Lyrics provided by Lakshman Ragde.

To Mysore Vasudevacharya composition list.

Todd M. McComb