nAdhrudhru dhIm tanana

nAdhrudhru dhIm tanana (t).  rAgA:  shrI.  Adi tALA.

P:  nAdhrudhru dhIm tanana udani tadara tAni tadhIm dhImta dhirana tana dhirana
A:  dhIm dhIm tadara tAni tom tananatajjham taNNam tajjham tajjhaNu takajham
tAkiTataka dhIkitataka takaNakataka dhI talANgu tarikiTajham
tAhat taritA tArita dhit takundaritA taritana tarikiTa takadhimi
C:  dEva dEva jagadIsha janAdhanavAsudEva sutAvara vandita
kAmakOTi kamanIya sugAtrasOma vadana pAhimAm shrIkhara

Lyrics provided by Lakshman Ragde.

To Mysore Vasudevacharya composition list.

Todd M. McComb