namAmi vidyA

namAmi vidyA.  rAgA:  dhanyAsi.  c/tripuTa tALA.

P:  namAmi vidyA ratnAkara guruvaram anisham bhrsham
A:  shamAdi sampadguNa gaNa bharitam budhajana tOSaNa niratam
ramApati priyatama madhvAgamAbdhi pAragamadbhuta caritam
C:  paramAnugraha nija pada sustApita vidyAvAradhi tanayam
sharaNAgata jana rakSaNa nipuNam karuNApUrita hrdayam
vara shirOdai sam shObhita tulasIdaLa mAlam sundarakAyam
sarasa gAna shirOmaNi vAsudEva gAna ati priyam

Lyrics provided by Lakshman Ragde.

To Mysore Vasudevacharya composition list.

Todd M. McComb