nAmAmyaham

nAmAmyaham.  rAgA:  bilahari.  c/rUpaka tALA.

P:  namAmyaham shrI turaga vadanam kEshavam ramA sahitamamEyam ajanutam vAsudEvam
A:  umEshanuta caritam vimala spaTika vannam samIra suta su-sEvitam ananta guNa paripUNan
C:  shrtajana varam ati dAyinam bhrta bhuvanam pIta vasanam sitakara bimba vAsinam patita pAvanam madhu-
sUdanam kSitIsamari haraNam shruti tati paripOSaNam dhrtAbharNam ibhEndra sharaNam khaga vAhanam

Lyrics provided by Lakshman Ragde.

To Mysore Vasudevacharya composition list.

Todd M. McComb