nannu brOcuTakevarennAru

nannu brOcuTakevarennAru. rAgA: shankarAbharaNa. Adi tALA.

P: nannu brOcuTakevarennAru sannutAnga shrI sItAramaNa
A: kanna taNDriyu nIvEgada nannu maravakurA shrtavarada
ninnu nammina vADugada nA vinnapambu vinarAda vAta
            (ciTTasvara)
sa sa ri ri *ni ri *ni *pa *dha *dha ga ga ma ma ga pa ga sa *pa *pa
dha dha ma dha ni dha pa ma ga sa pa sa pa sa* pa dha ni ri sa*sa* sA*
sA* , ni dha pa ga ma nI , dha pa ma ga ri ga dhA , pa ma ga sa ri pA pa sa* pA pa ri*
sa* pa ri* pa ga* ri* sa* ni sa* sa* sA* sa sa pa pa ri ri pa pa *ni ri *ni ri ga ri sa *ni
C: karuNAkarA-khila jagadAdhArA shrI raghuvara
paranAri sahOdara pApa vidUra parAtpara
kara shObhita shApacara smarakOTi sundara
(bhU) sura mAnasa mOdakara para vAsudEva shrIkara

Lyrics provided by Lakshman Ragde.

To Mysore Vasudevacharya composition list.

Todd M. McComb