nI pAdamulanu

nI pAdamulanu.  rAgA:  nAyaki.  k/Adi tALA.

P:  nI pAdamulanu nammitinayyA shrI pArthasArathi nIvE gatiyani
A:  nI pApajAlamella dIcinkApADuTaku evarunnArayyA
C:  vAsudEva vanajAyata lOcana vAsuki shayana vara khaga vAhana
nI sATi deivemevarani gAna O sAdhujana jIvana nijamuga

Lyrics provided by Lakshman Ragde.

To Mysore Vasudevacharya composition list.

Todd M. McComb