nIkEla dayarAdu

nIkEla dayarAdu. rAgA: kadanakutUhala. Adi tALA.

P: nIkEla dayaradu rAmacandra ninnE nammalEda bhaktavatsala
A: rakendu nibhAnana jAnakEsha sAkETa purAdhIsha sarvEsha
                (ciTTasvara)
; ; ; m , g r m d , n g |, p 's n d , p 's ,|'r 'm 'g 'r, 's p 'r|| 's 's n n d p - g p 's p 'r 's p 's 'r 'm |'g 'r 's p 's n n d |p-m d n g p 's n ||d-m d n g p
C: nigamArtha sAra nitya nirvikAra nagarAjadhara anantAvatAra
yOgIshvara shrIdhara vAsudEva pagalu rEyi ninnE pogaDucuNDaga

Lyrics provided by Lakshman Ragde.

To Mysore Vasudevacharya composition list.

Todd M. McComb