nIkentani danya

nIkentani danya.  rAgA:  bhavapriyA.  c/tripuTa tALA.

P:  nIkentani danya rAmA nA pai nIrajAsanAdi vinuta
A:  shrIkAnta vAsudEva dEvadEva shrta bhakta pAlana durINa
C:  ninnu namminavADani teliya lEdA kanna taNDri nIvEyani namma lEdA
pannaga shayanAShrta pApa haraNa vinnapambu jEtu nannu brOvarAdA

Lyrics provided by Lakshman Ragde.

To Mysore Vasudevacharya composition list.

Todd M. McComb