ninnE nammitinayya

ninnE nammitinayya. rAgA:  simhEndramadhyam.  tALA:  rUpaka.

P:   ninnE nammitinaiya sri rAmA
A:   pannagEndra shayanA panakAri vAhana
panakAchala bhavya sadanA prapannArti harana nipuna
C :  paramakripa sAgara paratatva tAra varamulosagi brova vaiya paravAsudeva
nIraja nEtra nIrAta nipagAtra girirAjasuta vara shankara sannuthipAtra saccaritra

Lyrics provided by Lakshman Ragde.

To Mysore Vasudevacharya composition list.

Todd M. McComb