OmkAra panjara

OmkAra panjara. rAgAmAlikA. Adi tALA.

            (rAgA: madhyamAvati)
1: OmkAra panjara shukIm-upaniSad-udhyAna kEli kalakaNThIm
Agama vipnia mayUrI-mAryAmantar-vibhAvayE gaurIm
            (rAgA: Anandabhairavi)
2: dayamAna dhIrga nayanAm dEshika rUpENa darshitAbhyudayAm
vAmakuca nihita vINAm varadAm sangIta mAtrukAm vandE
            (rAgA: kAmbhOji)
3: shyAma tanu saukumAryAm saundaryAnanda sampadunmESAm
taruNima karuNApurAm madajala kallOla lOcanAm vandE
            (rAgA: kalyANi)
4: nakha mukha mukharita vINAnAda rasAsvAda nava navOllAsam
mukhamamba mOdayatu mAm muktA tATanka mugda hasitam tE
            (rAgA: mAyAmALavagauLa)
5: sarigama pada niratAm tAm vINA sankrAnta kAnta hastAm tAm
shAntAm mrduLa svAntAm kucabharatAntAm namAmi shivakAntAm
            (rAgA: mOhana)
6: avaTutaTa ghaTitacUlI tADita tAlI palAsha tATankAm
vINA vAdana vElA kampita shirasam namAmi mAtangIm
            (rAgA: bhairavi)
7: vINA ravAnuSangam vikaca madAmOda mAdurI bhrngam
karuNA pUratarangam kalayE mAtanga kanyakApAngam
            (rAgA: simhEndramadhyam)
8: maNI bhanga mEcakAngIm mAtangIm naumi siddha mAtangIm
yauvana vana sArangIm sangItAm-bhOruhAnubhava bhrngIm
            (rAgA: suraTi)
9: mEcakamAsEcanakam mithyA dhrSTAnta madhya bhAgam tE
mAtastava svarUpam mangala sangIta saurabham vandE

As a (rhythmic?) alternative to the second line of the 9th verse, Musiri Janakiraman reports that Devi Stotra RatnAkaram by Sri kAmakoti koshasthAnam of Chennai gives the following instead:

(mAtastava svarUpam) becomes (mAtas-svarUpa-manisham)

Lyrics provided by Lakshman Ragde.

To Mysore Vasudevacharya composition list.

Todd M. McComb