pAhi krSNa

pAhi krSNa.  rAgA:  behAg.  rUpaka tALA.

P:  pAhi krSNa vAsudEva dEhi sadgatim mAdhava
A:  EhitArthada su-vibhava drOhi kamsa hara kEshava
C:  kandarAtala pari shObhita bandhura maNi bhUSaNa sata
gandha vAhana suta pUjita sindhu shayana suguNa bharita
kunda kusuma su-virAjita mandahAsa sura vandita
mandarAdri dhara muninata nandagOpa suta sucarta

Lyrics provided by Lakshman Ragde.

To Mysore Vasudevacharya composition list.

Todd M. McComb