pAlayamAm paramEshvara

pAlayamAm paramEshvara.  rAgA:  kEdAragauLa.  Adi tALA.

P:  pAlayamAm paramEshvara shankara shaila sutAvara shashidhara shEkhara
A:  nIla kandara hara pAlita munivara pAla lOcana kAlakAlahatri purahara
C:  parama krpAkara durita vidUra caraNa janAdhAra shambarAri hara
vAraNa carmAmbarAmara jAnhavIdhara parama puruSa vAsudEva dhrtAkara

Lyrics provided by Lakshman Ragde.

To Mysore Vasudevacharya composition list.

Todd M. McComb