pAlayashu padmanAbha

pAlayashu padmanAbha. rAgA: hamsadhvani. rUpaka tALA.

P: pAlayashu padmanAbha nIla dEha pAlitEbha
A: bAlakrSNa bhakta sulabha kAlanEmi hara su-shObha
C: vAsudEva gAnalOla bhUsurAvanaika shIla bhAsamAna ratnamAla shrI samEta sarasa lIla
                (madhyamakAlam)
bhAsurAni nibha kuntala vAsavAdi vibudha pAla shAsitAkhilArijAla dAsa pArtha paripAla

Lyrics provided by Lakshman Ragde.

To Mysore Vasudevacharya composition list.

Todd M. McComb