pAlita bhuvana

pAlita bhuvana.  rAgA:  bahudAri.  Adi tALA.

P:  pAlita bhuvana patita pAvana para vAsudEva paripAhimAm
A:  kOla mInAdi citra rUpa dhara kAlAmbudha sannibha sharIra
C:  shankha cakra gadAdhara shrIkara shankara sannuta sakala vEda sAra
shrIkAnta shrta bhakta pAlaka shrI krSNa pANDava pOSaka

Lyrics provided by Lakshman Ragde.

To Mysore Vasudevacharya composition list.

Todd M. McComb