parAkElanayya rAma

parAkElanayya rAma.  rAgA:  sAmA.  c/rUpaka tALA.

P:  parAkElanayya rAma parAtparA nIkinta
A:  dharAsutA ramaNa sakala carAcaradhara nIku
C:  parama bhaktitOnu nIdu smaraNa bhajana sEyalEdu
parama durAcArulaina narulajErimaraciti ninnu
caraNa janAdhAruDaina parama puruSa vAsudEva
nirupama guNa nIrajAkSa varamulosagi brOvavayya

Lyrics provided by Lakshman Ragde.

To Mysore Vasudevacharya composition list.

Todd M. McComb