paripAhi mAm shrI rAmacandra

paripAhi mAm shrI rAmacandra.  rAgA:  kamalamanOhari.  c/tripuTa tALA.

P:  paripAhi mAm shrI rAmacandra dharaNI sutA hrt-kumuda candra
A:  karuNAkarA naga suguNa sAndrA paritOSitAkhila sanmunIndra
C:  sarasiruha daLa nEtra shrIkara vAsudEva parAtpara
suravairi rAvaNa mukha nisAcara nAshaka rAma ramOdakara

Lyrics provided by Lakshman Ragde.

To Mysore Vasudevacharya composition list.

Todd M. McComb