paripAhi rAmA

paripAhi rAmA.  rAgA:  rAmapriyA.  c/tripuTa tALA.

P:  paripAhi rAmA paraipUrNa kAmA sura saukhya kAmA suravairi bhImA
A:  sarasIruhAkSa varadAna dIkSa sharadindu vadana vara sindhu shayana
C:  kusikAtmajA dvarapAlakA dasharatha tanujA raghunAyakA
nisicara kulEsha dasha vadana hara su sharIra vAsudEva shrIkara

Lyrics provided by Lakshman Ragde.

To Mysore Vasudevacharya composition list.

Todd M. McComb